Yuko - STUK - Leuven

Pics taken for indiestyle.be